• Μικρό ιστορικό
  • Εργοβιογραφικό Σινόπουλου
  • image
  • image
Previous Next
 
 

ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

            Τὸ Ἵδρυμα «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης», ἀναγνωρίζοντας τὴν σπουδαιότητα τῆς ποίησης καὶ τὴ σημασία τῆς προσέγγισής της μέσα ἀπὸ θεσμικὸ πλαίσιο, ὀργάνωσε καὶ λειτουργεῖ τὸ «Νεανικὸ Ἐργαστήρι Ποίησης» ποὺ ἔφερε κοντά του καὶ συνεχίζει νὰ φέρνει, νέους ἡλικίας 18-35 ἐτῶν. Τὸ νεανικὸ ἐργαστήρι ἔχει σὰν βασικό του στόχο, νὰ ἀναδείξει τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἰδιοτυπία τῆς ποίησης χωρὶς νὰ παραβλέπει τὴν ἐνεργὴ καὶ διαρκῶς μεταβαλλόμενη σχέση της μὲ τὸν κόσμο καὶ τὴν ζωή. Νὰ τὴν πλησιάσει ὡς πολύπλοκο θεσμὸ καὶ ταυτόχρονα ὡς τὸν τόπο μιᾶς ὑποκειμενικῆς δραστηριότητας.
          Οἱ μαθητὲς τοῦ ἐργαστηρίου ἐπιλέγονται μὲ γνώμονα τὴν ποιητική τους ἐργασία καὶ θητεύουν σὲ ἕνα διετῆ κύκλο μαθημάτων. Τὸν πρῶτο χρόνο παρακολουθοῦν καὶ ἐνδιατρίβουν στὴν ἑλληνικὴ καὶ ἰδιαίτερα τὴν νεοελληνικὴ ποίηση. Στὴν διάρκεια τοῦ δεύτερου χρόνου γίνεται παρουσίαση καὶ μελέτη τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ ἀμερικάνικης ποίησης.
          Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό, σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ λογοτεχνία ἐξωθεῖται στὸ περιθώριο καὶ τείνει νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν ὀθόνη τῆς τηλεόρασης καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ, νὰ γίνονται προσπάθειες γιὰ νὰ ἐπιβιώσει τὸ δικαίωμα, ἡ δυνατότητα, ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τῆς ἀνάπτυξης τῆς φαντασίας καὶ τῆς αἰσθητικῆς. Ὅπως εἶναι ἐξίσου σημαντικὸ νὰ ὑπάρχουν χῶροι περιφερειακοί, οἱ ὁποῖοι μὲ σοβαρότητα, ἐπάρκεια καὶ εὐαισθησία ὑπηρετοῦν τὴ  λογοτεχνία καὶ εἰδικότερα τὴν ποίηση.
          Τὸ ἐργαστήριο λειτουργεῖ ὡς χῶρος αὐτόνομος ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ συγχρόνως πολὺ κοντὰ σὲ αὐτήν. Ὅσο κι ἂν ἡ σχολικὴ πραγματικότητα ἀπομακρύνει τὸν μαθητὴ ἀπὸ τὴν λογοτεχνία γιατί δὲν προσφέρει τὶς κατάλληλες συνθῆκες μέσα στὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ καὶ νὰ ἀνθίσει ἡ σχέση του μὲ αὐτήν, τελικὰ εἶναι καὶ ὁ μόνος χῶρος ποὺ φέρνει τὸν νέο ἄνθρωπο σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ποίηση μία ποὺ αὐτὴ τείνει νὰ ἐξοριστεῖ ἀπὸ τὸ  σύγχρονο κόσμο ὡς περιττὴ καὶ ἀνώφελη.
          Τὸ Νεανικὸ Ἐργαστήρι ἔχει ὡς στόχο νὰ καλλιεργήσει τὴν τέχνη τῆς ἀπαγγελίας. Ὅσο κι ἂν ἀκούγεται περίεργα ὀφείλουμε ὅλοι μας νὰ ξαναμάθουμε ἀνάγνωση καὶ ἀπαγγελία ἀποσπώντας τὶς λέξεις ἀπὸ τὴν ἄχαρη καὶ μονοσήμαντη χρηστικότητά τους, νὰ φέρουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀντιμέτωπους μὲ τὸ ξάφνιασμα καὶ τὴ μαγεία μιᾶς διαφορετικῆς σύνθεσης τῶν λέξεων ποὺ τὶς ξεπερνάει καὶ τὶς κάνει κάθε φορὰ νὰ μοιάζουν ἀλλιώτικες καὶ ἀπρόβλεπτες.
          Στὸ Ἐργαστήρι ἐπιδιώκεται ἡ ἀνάπτυξη προσωπικοῦ γούστου, ἡ διαχρονικὴ ποιητικὴ καλλιέργεια καὶ συγκίνηση, ἡ προσέγγιση τῆς λογοτεχνίας ἀπὸ δρόμους ἰδιωτικοὺς καὶ προσωπικούς, ἡ δημιουργία μιᾶς σχέσης μὲ τὴ λογοτεχνία ποὺ συνήθως κρατάει γιὰ μία ὁλόκληρη ζωή. Πρὸ πάντων ὅμως στὸ Ἐργαστήρι ἐπιδιώκεται ἡ εὐχαρίστηση, ἡ αἰσθητικὴ ἱκανοποίηση, ἡ τέρψη ποὺ ὀφείλει νὰ προκύπτει ἀπὸ τὸ προσέγγιση ἔργων λογοτεχνικῶν, ἱκανῶν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς προσδοκίες ἀνθρώπων ποὺ ἀγαποῦν τὴν τέχνη καὶ ξέρουν τί ζητοῦν ἀπὸ αὐτήν.
          Στόχος τοῦ Ἐργαστηρίου εἶναι ἐπίσης ἡ ἐνθάρρυνση καὶ ἡ καλλιέργεια τῆς αὐτόνομης ποιητικῆς ἔκφρασης τῶν μαθητῶν μὲ τὴν παρουσίαση σ’ αὐτὸ προσωπικῆς ποιητικῆς τοὺς ἐργασίας. Οἱ μαθητὲς ἐθίζονται στὴν κοινοποίηση τῶν ποιητικῶν τοὺς ἐκφραστικῶν ἀναζητήσεων καθὼς καὶ στὴν ἐλεύθερη συζήτηση καὶ ἐκδήλωση ἀπόψεων γύρω ἀπὸ αὐτές. Ἡ ἀναζήτηση, ἡ παρουσίαση, οἱ παρεμβάσεις ἐκτὸς τῶν προγραμματισμένων, ἡ ἀντιπαράθεση, ἡ ἐκδήλωση τῶν ξεχωριστῶν ἐνδιαφερόντων, εἶναι κάποιες ἀπὸ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ Ἐργαστηρίου ποὺ κάνουν τοὺς συμμετέχοντες σὲ αὐτὸ πραγματικοὺς κοινωνοὺς τοῦ ποιητικοῦ φαινομένου.
          Στὸ πλαίσιο τῆς παρουσίασης μικρῶν ποιητικῶν κύκλων ἀπὸ ὅλες τὶς ἱστορικὲς περιόδους τῆς ποίησης, ἑλληνικῆς καὶ ξένης, καὶ ὅλα τὰ καλλιτεχνικὰ ρεύματα, τὸ Ἐργαστήρι καλεῖ στὶς συγκεντρώσεις τοῦ μιὰ φορᾶ τὸν μήνα ἕναν ἕλληνα ποιητή. Οἱ μαθητές, προϊδεασμένοι γιὰ τὸ ἔργο του καὶ τὸ εὐρύτερο πλαίσιο στὸ ὁποῖο κινοῦνται οἱ ἀναζητήσεις του, συζητοῦν μὲ τὸν ποιητὴ γιὰ τὶς πτυχὲς τοῦ ἔργου του, καθὼς καὶ γιὰ ὅ,τι ἄλλο θεωροῦν πρόσφορο ἢ ἀναγκαῖο, ἐκδηλώνοντας ἐλεύθερα τὶς πνευματικές τους ἀνησυχίες, τὶς ἰδιαίτερες αἰσθητικὲς τοὺς ἐπιλογὲς καὶ τὶς ἀπόψεις τους.
     Στόχος, ἐπίσης, τοῦ Ἐργαστηρίου εἶναι νὰ δημιουργήσει σταδιακὰ ἀρχεῖο χειρογράφων καὶ μαγνητοσκοπήσεων μὲ ὑλικὸ τὶς ἀπαγγελίες τῶν προσκεκλημένων ποιητῶν.


Me_tin_Kiki_Dimoula_site.jpg

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι μέχρι καὶ τὴ φετινὴ χρονιὰ (2018-2019), στὸ Νεανικὸ Ἐργαστήρι ἔχουν φοιτήσει  δώδεκα δεκαπενταμελεῖς ὁμάδες σπουδαστῶν, οἱ ὁποῖες ὁλοκλήρωσαν ἢ ὁλοκληρώνουν τοὺς δυὸ ἐτήσιους κύκλους μαθημάτων. Καθηγήτρια τοῦ πρώτου κύκλου εἶναι ἡ ποιήτρια, φιλόλογος κ. Τασούλα Καραγεωργίου καὶ τοῦ δεύτερου ἡ ποιήτρια, καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Λιάνα Σακελλίου.

 
Design by infolib
Design by : infolib.