• Μικρό ιστορικό
  • image
  • Εργοβιογραφικό Σινόπουλου
  • image
Previous Next
 

      Σύμφωνα μὲ Προεδρικὸ Διάταγμα τοῦ 1997 ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 805/Β/ἄρ. φύλλου 71, 5 Φέβ. 1997) ἔγινε ἡ ἔγκριση τῆς σύστασης τοῦ κοινωφελοῦς ἱδρύματος μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ» καὶ ἡ κύρωση τοῦ ὀργανισμοῦ αὐτοῦ.
      Μὲ τὸ ἴδιο Προεδρικὸ Διάταγμα ὁρίζονται οἱ σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος ὅπως καὶ οἱ τρόποι ἐπίτευξής τους. «Σκοπὸς τοῦ ἱδρύματος εἶναι ἡ μελέτη τῆς νεοελληνικῆς ποίησης -καὶ ἰδιαίτερα τῆς νεωτερικῆς στὴν ὁποία ὁ Τάκης Σινόπουλος ἐθήτευσε- καὶ ἡ σύνδεσή του μὲ τὴν κοινωνία.
        Ὁ σκοπὸς αὐτὸς θὰ ἐπιτευχθεῖ ἰδίως: α) μὲ τὴ δημιουργία μουσείου καὶ πνευματικοῦ κέντρου ἀφιερωμένων στὴ μνήμη τοῦ ποιητῆ Τάκη Σινόπουλου, β) μὲ τὴ δημιουργία εἰδικῆς βιβλιοθήκης-σπουδαστηρίου νεοελληνικῆς καὶ εἰδικότερα νεωτερικῆς ποίησης, γ) μὲ τὴ δημιουργία ἀρχείου χειρογράφων, ἠχογραφήσεων καὶ μαγνητοσκοπήσεων συγχρόνων ποιητῶν, ε) μὲ τὴν καθιέρωση ἐτήσιων βραβείων, στ) μὲ τὴ συνεργασία μὲ ἄλλα ἀνάλογα νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ζ) μὲ τὴν ἔκδοση πρωτοτύπων ἐργασιῶν ποὺ θὰ ἔχουν ὡς θέμα τοὺς τὴ νεοελληνικὴ καὶ ἰδιαίτερα τὴ νεωτερικὴ ποίηση, η) μὲ τὴν ἔκδοση ἐτήσιου βιβλιογραφικοῦ δελτίου καὶ θ) μὲ ἄλλη δραστηριότητα ποὺ θὰ ἐξυπηρετεῖ τὸ σκοπὸ τοῦ Ἱδρύματος.

 
Design by infolib
Design by : infolib.