• image
  • image
  • Εργοβιογραφικό Σινόπουλου
  • Μικρό ιστορικό
Previous Next
 

Ἱστορικό του Ἱδρύματος

Τὸ Ἵδρυμα «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης» εἶναι νομικὸ πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου καὶ διέπεται ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ ν.δ. 2039/1939 καὶ τοῦ ἰδρυτικοῦ του Προεδρικοῦ Διατάγματος. Συστήθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο Νέας Ἰωνίας τὸ 1995, μὲ βάση τὴ δωρεὰ πρὸς αὐτὸν τοῦ σπιτιοῦ ποὺ ἔμενε ὁ ποιητὴς Τάκης Σινόπουλος ἀπὸ τὴ σύζυγό του Μαρία Ντότα-Σινοπούλου καὶ ἐνὸς μέρους τῆς βιβλιοθήκης του ἀπὸ τὴ σύζυγό του καὶ τὰ ἀδέλφια του Παῦλο Σινόπουλο καὶ Μαρία Γεωργίου Σινοπούλου. Τὰ ὑπόλοιπα βιβλία τοῦ ὁ ποιητὴς τὰ εἶχε δωρίσει ἐν ζωῇ στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στὴ δωρεὰ δὲν περιλαμβάνονται οὔτε τὰ χειρόγραφά του ποιητῆ, οὔτε ἄλλο περιουσιακὸ στοιχεῖο. 

 

Spiti_exo       spiti_avli
 

Ὁ Δῆμος Νέας Ἰωνίας (Ἐπὶ Δημαρχίας Ἡρακλῆ Γκότση) ἀποδέχτηκε τὴ δωρεὰ αὐτή, γιατί ἤθελε νὰ τιμήσει τὴ μνήμη τοῦ ποιητῆ, ποὺ ἔζησε καὶ δημιούργησε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἔργου τοῦ σ’ αὐτὸ τὸ σπίτι, καὶ ἐν συνεχείᾳ ζήτησε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ νὰ κηρυχτεῖ αὐτὸ ὡς ἱστορικὸ διατηρητέο μνημεῖο. Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀποδέχτηκε τὸ αἴτημα καί, γιὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λόγο ποὺ καὶ ὁ Δῆμος εἶχε ἀποδεχτεῖ τὴ δωρεά, μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν 3702\53765\2-11-1995 Ἀπόφαση τοῦ (ΦΕΚ 960\Β\1995) χαρακτήρισε τὸ σπίτι καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ὡς διατηρητέο μνημεῖο, ποὺ χρειάζεται εἰδικὴ προστασία.
           Τὸ σπίτι –ἕνα παλαιὸ καὶ σὲ κακὴ κατάσταση ἰσόγειο προσφυγικὸ οἴκημα τῆς δεκαετίας τοῦ 1930, ἐμβαδοῦ 80 περίπου τ.μ., καὶ ἕνα νεώτερo τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, ἐμβαδοῦ 30 περίπου τ.μ.– ἀναπαλαιώθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο Νέας Ἰωνίας (Ἐπὶ Δημαρχίας Πέτρου Μπουρδούκου) μὲ σεβασμὸ στὴν ἀρχική του μορφὴ καὶ ἔλαβε τὴ σημερινὴ λειτουργικὴ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος μορφὴ ὥστε σήμερα ἀποτελεῖ τὴν ἕδρα τοῦ Ἱδρύματός μας.
         Μὲ φροντίδα τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος καὶ προσωπικῶς τοῦ ποιητῆ Βασίλη Στεριάδη, ποὺ ἦταν τότε Πρόεδρος, διατηρήθηκαν καὶ παραμένουν, ὅπως ἦταν κατὰ τὸν χρόνο τοῦ θανάτου τοῦ ποιητῆ, τὸ γραφεῖο του, οἱ βιβλιοθῆκες του καὶ τὸ γνωστὸ γιὰ τοὺς φίλους του καθιστικό.

 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΙΗΣΗ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

 

Εἰσαγωγὴ

           Γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν σύνδεση τῆς ποίησης μὲ τὴν κοινωνία τὸ Ἵδρυμα «Τάκης Σινόπουλος» ἔχει ὀργανώσει εὐθὺς μετὰ ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του σειρὰ ἐτήσιων ἐκδηλώσεων μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Ποίηση: Λόγος καὶ Τέχνη». Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές, οἱ ὁποῖες ξεκίνησαν τὸ 2001 καὶ πραγματοποιήθηκαν σὲ συνεργασία μὲ ἄλλους πολιτιστικοὺς ὀργανισμούς, καὶ κυρίως μὲ τὸν Ἰωνικὸ Σύνδεσμο, συμπλήρωσαν ἤδη συνεχῆ δεκαετῆ παρουσία.

          Πρόθεση τοῦ Ἱδρύματος εἶναι  νὰ ὑπηρετήσει τοὺς καταστατικοὺς σκοπούς του ποὺ εἶναι ἡ μελέτη τῆς νεοελληνικῆς ποίησης καὶ ἡ σύνδεσή της μὲ τὴν κοινωνία. Οἱ ἐτήσιοι κύκλοι συνιστοῦν σειρὲς καλλιτεχνικῶν καὶ ἐπιμορφωτικῶν ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες ὑλοποιήθηκαν μὲ τὴ μορφὴ ἀπαγγελιῶν, εἰσηγήσεων, ἀνοιχτῶν διαλέξεων καὶ συζητήσεων, ἐνίοτε ὅμως καὶ μὲ τὴ μορφὴ σεμιναρίων, στὸ πλαίσιο τῶν ὁποίων δόθηκαν ἐρεθίσματα γιὰ τὴ μελέτη ζητημάτων ποὺ συμβάλλουν σὲ μία σύγχρονη καὶ ἐνημερωμένη ἀνάγνωση τῆς ποίησης ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη  κατανόηση  τοῦ ποιητικοῦ φαινομένου. Γιὰ νὰ ὑπηρετηθεῖ ἡ δισυπόστατη λειτουργία  τῆς Ποίησης ὡς Λόγου καὶ ὡς Τέχνης καί, ταυτόχρονα, τῆς ποίησης ὡς ἐρευνητικοῦ καὶ ἑρμηνευτικοῦ ἀντικειμένου τοῦ Λόγου γιὰ τὴν Τέχνη τὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν κύκλων προσέγγισε τὶς γλωσσικὲς καὶ αἰσθητικὲς ἔρευνες, περιλαμβανομένης τῆς θεωρίας τῆς λογοτεχνίας καὶ τῶν ἔμπρακτων κριτικῶν τῆς προσεγγίσεως, καθὼς καὶ τῶν καλλιτεχνικῶν ρευμάτων, σὲ ὅλη τὴν ἱστορική τους διαδρομή, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴ μοντέρνα ποίηση καὶ εἰδικότερα στὸ νεοελληνικό της παράδειγμα. Μέσα στὰ πλαίσια αὐτὰ ἔγινε ἡ μελέτη τοῦ ἔργου σημαντικῶν καὶ ἀξιόλογων ἑλλήνων ποιητῶν. Τὸ «ἔργο αὐτό» ὑπῆρξε πρωταρχικὸ μέλημα αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων καὶ συνόδευσε καθαρά, ὁλόκληρη τὴν δεκαετία  2001-2011, ὅλους τους κύκλους ἐκδηλώσεων.

  

ekdilosi_Solomos     ekdilosi_1

 

Δεκατέσσερις κύκλοι ἐκδηλώσεων 2001-2011

1. Πρῶτος Κύκλος (2001-2002): Θεωρίες τῆς Λογοτεχνίας τοῦ 20ού αἰώνα.
    Εἰσαγωγικὲς διαλέξεις. Ποιητικὲς Παρουσίες.

2. Δεύτερος Κύκλος (2003-2004): Ματιὲς στὴ Νεώτερη Ἑλληνικὴ Ποίηση (1930-1960).
    Πρόσωπα καὶ θέματα.

3. Τρίτος Κύκλος (2004-2005): Ποίηση καὶ ἱστορία (1940-1974).

4. Τέταρτος Κύκλος (2005-2006): Ἕντεκα σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς μιλοῦν γιὰ τὴν ποίηση
    καὶ διαβάζουν ποιήματά τους.

5. Πέμπτος Κύκλος (2006-2007): Δέκα Ἕλληνες ποιητὲς διαβάζουν ποιήματά τους
    καὶ συνομιλοῦν γιὰ τὴν ποίησή τους μὲ ἄλλους ποιητές, κριτικοὺς καὶ τὸ κοινό.

6. Ἕκτος Κύκλος (2007-2008): «Ὁ Σολωμὸς Σήμερα» καὶ «Δεκαπέντε Μαθήματα
     γιὰ τὸν Διονύσιο Σολωμό».

7. Ἕβδομος Κύκλος (2008-2009): Ἡ ποίηση σὲ δώδεκα λογοτεχνικὰ περιοδικά.

8. Ὄγδοος Κύκλος (2009-2010):  Ποιητὲς στὴν ὀθόνη.

9. Ἔνατος Κύκλος (2010-2011): Μουσικὴ καὶ ποίηση. Ἀπὸ τὸν Ἐρωτόκριτο ἕως
     σήμερα.

10. Δέκατος κύκλος (2011-2012): Νέοι ποιητὲς διαβάζουν ποιήματά τους.    

11. Ἑνδέκατος κύκλος (2012-2013): 10 ποιητὲς του 20οῦ αἰώνα.

12. Δωδέκατος κύκλος (1013-2014): 11 ποιητὲς του 20οῦ αἰώνα, σειρά δεύτερη.

13. Δέκατος τρίτος κύκλος (2014-2015): Δύο Αἰῶνες Ἑλληνικῆς Ποίησης, σειρά πρώτη.

14. Δέκατος Τέταρτος κύκλος (2015-2016): Δύο Αἰῶνες Ἑλληνικῆς Ποίησης,
      σειρά δεύτερη.

 

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΤΑΚΗ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

           Μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 25 ἐτῶν ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Τάκη Σινόπουλου ὁ Δῆμος Νέας Ἰωνίας καὶ τὸ Ἵδρυμα διοργάνωσαν εἰδικὲς ἐκδηλώσεις τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ 27 καὶ 28 Μαΐου 2006.

         Τὴν Κυριακὴ 28 Μαΐου 2006 ὁ τότε Δήμαρχος Νέας Ἰωνίας Γιάννης Χαραλάμπους ἀποκάλυψε τὴν προτομὴ τοῦ ποιητῆ –ἔργο τοῦ ἀείμνηστου γλύπτη Δημήτρη Ἀρμακόλα– ποὺ ἔχει στηθεῖ στὴν πλατεία μπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ ποιητῆ, στὸν Περισσό, στὴν ὁδὸ Τάκη Σινόπουλου 22 (ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος).

Roumeliotakis_Armakolas_Xaralampous       dimarxos_apokaliptiria_protomis
 

 
Design by infolib
Design by : infolib.